ingredièncc pe quàter persune:
-    6  codeghì medi ,
-    1  sigóla ,
-    3  èti de fóns frér,
-    1  bicér de ì biànch sèch ,
-    4  fòe de salvia,
-    2  ramelì de pedersèm,
-    1  spiga de ài,
-    2  nus de bötér. 
                        Ba66apolentacot

 

Preparassiù :
Metìt i codeghì in d’öna padèla con du bicér d’aqua a s’fà cös fin quand i à pèrdit öna part del grass; s’tira fò del padèlì ol grass che l’crèss e con d’ü pér de cügià d’öle s’i fà rüstì per sirca sich menücc co la sigóla teada zó fina co la salvia e ‘l pedersèm e i fóns che t’é laàt prima.
Fà cös a fiama lenta, zontàga ol pìer e la sal. Dopo dés menücc mèt insema ai codeghì i fóns ol bicér de ì biànch, alsà sö la fiama e indà inàcc a fà cös. Intàt che t’i fé cös, se te se rincórzet che i codeghì i è söcc, mètega ‘mpó d’aqua.  Quando töcc i è bèi e còcc i và portàcc in tàola, metìcc sura la polènta cólda e dét ol sò pucì.

 

Dalmine, luglio 2016